Chính sách chất lượng

  01/06/2015

1. Lắng nghe, thấu hiểu và đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của chủ đầu tư.

2. Thực hiện tốt các điều khoản trong hợp đồng kinh tế, đặc biệt là thời gian thi công các công trình.

3. Thường xuyên tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt công việc được giao.

4. Liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008.